ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายสินค้าและบริการ

 1. นิยาม

  เว้นแต่จะกำหนดเป็นไว้เป็นอย่างอื่น ถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังนี้

  1. “ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ที่มีรายชื่อตามที่ระบุไว้ในช่วงเวลาที่ท่านทำการซื้อขายสินค้า และ/หรือ บริการ
  2. “คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำเสนอซื้อสินค้าและการชำระเงินของท่านที่กระทำผ่านเว็บไซต์ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการซื้อขายสินค้าและบริการ
  3. “ใบแจ้งการสั่งซื้อและการชำระเงิน” (Acknowledgement of order and payment) หมายถึง เอกสารที่ท่านจะได้รับเมื่อท่านทำคำสั่งซื้อและชำระเงินถูกต้องเรียบร้อยตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการซื้อขายสินค้า
  4. “ใบยืนยันการสั่งซื้อ” (Confirmation order) หมายถึง เอกสารที่ท่านจะได้รับเมื่อผู้ขายตกลงขายสินค้าตามคำสั่งซื้อแก่ท่าน
  5. “วันทำการ” หมายถึง วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
  6. “เว็บไซต์” หมายถึง www.big-th.com
 2. การสั่งซื้อสินค้า

  1. ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยเลือกหยิบสินค้าที่ท่านต้องการใส่ตะกร้า (add to cart) กรอกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามรายการที่กำหนดในเว็บไซต์ และเลือกรูป แบบการชำระเงิน ดังนี้
   1. การชำระเงินแบบทันที
   2. การชำระเงินแบบ credit terms โดยท่านจะสามารถเลือกวิธีการดังกล่าวได้ต่อเมื่อท่านได้เจรจาตกลง credit terms กับผู้ขายเรียบร้อยแล้ว เราจะเพิ่มตัว เลือกแบบ credit terms สำหรับผู้ขายที่ท่านเลือกซื้อสินค้านั้น ๆ ให้ท่านได้เลือกชำระ โดยเงื่อนไขการชำระแบบ credit terms เป็นไปตามที่ท่านกับผู้ขาย ตกลงกัน
   เมื่อท่านได้เลือกรูปแบบการชำระเงินและชำระเงินผ่านช่องทางที่จัดเตรียมไว้ให้แล้ว ถือว่าท่านได้ทำคำสั่งซื้อเพื่อเสนอซื้อสินค้า (place order) ตามรายการสินค้าที่ท่านเลือก โดยท่านจะได้รับใบแจ้งการสั่งซื้อและการชำระเงิน (Acknowledgement of order and payment) ผ่านทางอีเมลที่ท่านให้ไว้ ซึ่งเป็นการแจ้งให้ท่านทราบว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้ว โดยยังไม่ถือว่าเราตอบรับคำเสนอตามคำสั่งซื้อของท่าน

   ทั้งนี้ กรณีที่ท่านเลือกการชำระเงินแบบทันที โปรดชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ท่าน checkout มิฉะนั้นผู้ขายขอสิทธิ์การยกเลิกการสั่งซื้อของท่าน
  2. สำหรับคำสั่งซื้อและการชำระเงินที่ทำนอกวันทำการของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นจะทำการประมวลผลคำเสนอซื้อของท่านเพื่อดำเนินการในขั้น ตอนต่าง ๆ ในวันทำการถัดไปตามเวลาทำการของเว็บไซต์
  3. การตอบรับคำสั่งซื้อของท่านจะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านได้รับใบยืนยันการสั่งซื้อ (Confirmation order) ซึ่งจะส่งให้ท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านให้ไว้ในวันถัดไปตามวันและ เวลาทำการของเว็บไซต์นับแต่ท่านทำคำสั่งซื้อเสร็จสิ้น โดยสัญญาที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงระหว่างท่านและผู้ขายเท่านั้น และเงื่อนไขในสัญญาให้เป็นไป ตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายสินค้าและบริการฉบับนี้
  4. ค่าสินค้าที่ท่านชำระให้แก่เรานั้น เรารับชำระในฐานะตัวแทนของท่านซึ่งเป็นผู้ซื้อ โดยเราจะโอนเงินค่าสินค้าไปยังผู้ขายต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 5
  5. เราขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ ไม่ว่าท่านจะได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้ว หรือสัญญาได้เกิดขึ้นแล้วหรือไม่ ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่สินค้ามีจำนวนจำกัด ข้อมูลสินค้าผิดพลาด หรือราคาสินค้าที่แสดงคลาดเคลื่อน โดยเราจะส่งอีเมล และ/หรือ Call Center จะติดต่อท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบ ถึงการปฏิเสธหรือยกเลิกดังกล่าว และเราจะคืนเงินค่าสินค้าให้ท่าน
 3. ราคาสินค้าและภาระภาษี

  1. ราคาสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นในหน้ารายละเอียดสินค้า มีทั้งกรณีที่รวมค่าขนส่งและไม่รวมค่าขนส่ง โดยกรณีที่รวมค่าขนส่ง จะมีข้อความระบุว่า “รวม ค่าขนส่ง” และกรณีที่ไม่รวมค่าขนส่ง จะมีข้อความระบุว่า “ไม่รวมค่าขนส่ง” ซึ่งท่านต้องเป็นผู้เลือกวิธีการขนส่งในหน้าดังกล่าวเอง

   ทั้งนี้ ค่าขนส่งในหน้ารายละเอียดสินค้าเป็นค่าขนส่งที่คำนวณจากที่อยู่ที่ท่านระบุในบัญชี (account) ของท่าน หากท่านระบุที่อยู่จัดส่งแตกต่างไปจากที่ท่านระบุในบัญชี ค่าขนส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยท่านจะทราบค่าขนส่งที่แท้จริงเมื่อท่านทำการ checkout แล้ว

  2. ราคาสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นในหน้ารายละเอียดสินค้าเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  3. สำหรับกรณีที่ท่านสิทธิ์ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โปรดติดต่อ Call Center ก่อนการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือบริการ มิฉะนั้น เราจะไม่ถือว่าคำสั่งซื้อของท่านเป็นการ เสนอซื้อสินค้า
 4. การชำระเงิน

  1. อ่านสามารถชำระเงินโดยใช้ช่องทางที่จัดเตรียมไว้ในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบช่องทางและวิธีการชำระเงินในปัจจุบันได้โดยคลิก รูปแบบการชำระ เงินในแอพพลิเคชั่น
  2. การชำระเงินแบบ credit terms
   1. เงื่อนไข credit terms ให้เป็นไปตามที่ท่านตกลงกับผู้ขาย โดยเว็บไซต์จะมีระบบการแจ้งเตือนการชำระเงินให้ท่านทราบ
  3. เมื่อท่านชำระเงินเสร็จสิ้น โปรดส่งรายละเอียดการชำระเงิน เช่น สลิปการชำระเงิน ผ่านการอัพโหลดรูปในแอพพลิเคชั่น เพื่อยืนยันการชำระเงิน
  4. กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนวิธีการชำระเงิน ท่านต้องกระทำก่อนการชำระเงินเท่านั้น
  5. ท่านรับทราบและเข้าใจว่าการชำระเงินของท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของท่าน ท่านไม่อาจเรียกร้องกับผู้ขายรวมทั้ง เว็บไซต์กรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้
 5. การโอนเงินค่าสินค้าไปยังผู้ขาย

  1. เงินค่าสินค้าที่ท่านชำระให้แก่เราผ่านทางเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นจะถูกเก็บรักษาไว้ในบัญชีที่แยกต่างหากจากบัญชีเงินทุนของเรา โดยระหว่างที่เงินค่าสินค้าอยู่ใน บัญชีดังกล่าวเราจะไม่ใช้เงินกระทำการใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เราจะทำการโอนเงินค่าสินค้าไปยังผู้ขาย ต่อเมื่อ
   1. เมื่อท่านกดยืนยันการรับสินค้าบนเว็บไซต์
   2. พ้นระยะเวลา 14 วันนับแต่วันที่ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ท่าน
   3. กรณีอื่นที่เราพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่าเหมาะสม รวมถึงกรณีที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือคำสั่งศาลหรือเพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการให้ บริการนี้
  2. เราอาจมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น สำเนาบัตรประชาชน รายละเอียดบัญชีธนาคาร และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่จำเป็น เพื่อใช้ในการตรวจสอบและยืนยัน ตัวตนของท่าน
  3. การที่เรายึดหน่วงเงินค่าสินค้าไว้ตามข้อ 5.1 ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบังคับหรือช่วยเหลือท่านหรือผู้ขายในการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายของตน ซึ่งคู่สัญญา แต่ละฝ่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ การยึดหน่วงดังกล่าวไม่ใช่บริการรับประกันสินค้า และ/หรือ บริการใด ๆ
 6. การจัดส่งและรับมอบสินค้า

  1. เราจะส่งมอบสินค้าให้แก่ท่านตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในที่อยู่ที่ท่านระบุเมื่อสมัครสมาชิก หรือตามที่ระบุในคำสั่งซื้อของท่าน ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจัดส่งจะเป็นไปตามที่เรา แจ้งให้ท่านทราบ
  2. ท่านสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้ผ่านทางเมนู “คำสั่งซื้อของฉัน” และเลือก “ดูสถานะการจัดส่ง” บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นหรือติดต่อ Call Center
  3. กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในกำหนดวันส่งมอบสินค้า และท่านได้แจ้งให้เราทราบทาง Call Center ภายในเวลาทำการ หรือส่งอีเมลกรณีนอกเวลาทำการ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ถึงกำหนดส่งมอบสินค้า เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดส่งสินค้าให้ท่านโดยเร็ว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีความล่าช้าเนื่องจากท่าน ระบุที่อยู่ในคำสั่งซื้อไม่ถูกต้อง หรือท่านสามารถแจ้งยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้โดยติดต่อ Call Center โดยเราจะคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ระยะ เวลาการคืนเงินอาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบการชำระเงินที่ท่านเลือก
  4. หากท่านไม่แจ้งภายใน 7 วันนับจากวันที่ถึงกำหนดส่งมอบสินค้า ถือว่าท่านได้รับสินค้าแล้ว
  5. กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อท่านได้รับสินค้า หากพบข้อผิดพลาด เช่น สินค้าไม่ครบ สินค้าชำรุดเสียหาย โปรดปฏิเสธการรับสินค้า และติดต่อ Call Center ภายในเวลาทำการ หรือส่งอีเมลกรณีนอกเวลาทำการ โดยเร็วที่สุด
  6. ท่านเข้าใจและตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ต้นทุน หรือค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากการจัดส่งสินค้าที่ซื้อ สินค้าที่ซื้อเสียหาย สูญหาย หรือไม่สามารถจัดส่งได้ในระหว่างการจัดส่ง และท่าน และ/หรือ ผู้ขายจะดำเนินการติดต่อผู้ขนส่งเพื่อยุติข้อพิพาทดังกล่าวเอง
 7. ข้อมูลและภาพสินค้า

  1. ข้อมูลและภาพสินค้าบนเว็บไซต์ ได้แสดงคำอธิบายและรูปภาพของสินค้าและบริการเพื่อให้ท่านใช้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการเท่านั้น โดยท่าน ควรอ่านฉลาก คำเตือนและศึกษาวิธีการใช้ก่อนใช้งานสินค้า
  2. ภาพสินค้าบนเว็บไซต์มีไว้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น ซึ่งอาจไม่ตรงกับสินค้าจริง เนื่องจากข้อจำกัดในทางเทคนิคในการจัดทำภาพ นอกจากนี้ สีของภาพที่แสดงบนหน้า จอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป
  3. สินค้าในบางรายการอาจมีความแตกต่างกันแม้ว่าจะเป็นสินค้าชนิด หรือประเภทเดียวกัน เนื่องจากข้อจำกัดในการผลิต เช่น สีของบรรจุภัณฑ์สินค้า
  4. ภาพของสินค้าบางรายการอาจถูกจัดตกแต่งเพื่อให้ท่านสะดวกในการพิจารณาซื้อสินค้า ซึ่งอาจมีอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการตกแต่งที่ไม่รวมอยู่ในสินค้าและราคาที่เสนอ ขายบนเว็บไซต์ด้วย ท่านควรอ่านรายละเอียดของสินค้าที่เสนอขายที่คำอธิบายสินค้าให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง
  5. หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Call Center
  6. เราใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการระบุข้อมูลและราคาสินค้าบนเว็บไซต์ให้ถูกต้อง ท่านรับทราบและเข้าใจว่าข้อมูลและราคาสินค้าบนเว็บไซต์อาจเกิด ความคลาดเคลื่อนได้ โดยผู้ขายสงวนสิทธิในการยกเลิกสัญญาหากตรวจพบว่ามีการกำหนดราคาผิด ไม่ว่าจะตรวจพบขณะส่งมอบ หรือเราได้ส่งมอบสินค้าแล้ว ก็ตาม
 8. การยกเลิกสัญญา การเปลี่ยนสินค้า และการคืนสินค้า

  1. ท่านสามารถขอคืน/เปลี่ยนสินค้าได้เฉพาะกรณีที่กำหนด ดังนี้
   1. ท่านสามารถคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถแจ้งผ่านทาง Call Center ใน วันทำการ หรือแจ้งทางอีเมล กรณีนอกเวลาทำการ และท่านจะได้รับเงินค่าสินค้าคืน/เปลี่ยนสินค้า ภายใน 8-15 วันทำการ นับแต่วันที่เราได้รับเอกสาร ประกอบการขอคืน/เปลี่ยนสินค้าตามข้อ 8.3 ครบถ้วน ทั้งนี้ ระยะเวลาการคืนเงินดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบการชำระเงินที่ท่านเลือก เงินค่าสินค้าที่คืนตามวรรคแรกไม่รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าหีบห่อพิเศษ และค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ
   2. ภายหลังจากพ้นระยะเวลา 7 วันตาม (1) แต่ไม่เกิน 3 วัน เว้นแต่ผู้ขายกำหนดเป็นอย่างอื่น ท่านสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ เฉพาะกรณีที่สินค้ามีความชำรุด บกพร่องที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำหรือการใช้งานไม่ปกติของท่าน หรือเป็นกรณีตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้ากำหนดเท่านั้น โดยท่านสามารถแจ้งขอคืน/เปลี่ยน สินค้าได้ทาง Call Center ทั้งนี้ สินค้าที่เสียหายหรือมีความชำรุดบกพร่องนั้นต้องไม่ได้เกิดจากการกระทำของท่าน หรือการใช้งานโดยไม่ปกติ ซึ่งต้องได้รับการตรวจพิสูจน์จากเราก่อน หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน ท่านจะได้รับการจัดส่งสินค้าใหม่ตามช่องทางที่ท่านสะดวก ภายในเวลาที่ได้ตกลงร่วมกัน
   3. สินค้าที่ขอคืนต้องอยู่ในสภาพ ดังต่อไปนี้
    1. กรณีคืนสินค้าภายใน 7 วัน (ข้อ 8.1 (1)) สินค้าต้อง
     1. อยู่ในสภาพเดิมที่ได้ส่งมอบ ไม่ผ่านการใช้งาน และต้องไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก
     2. กล่องบรรจุหรือหีบห่อต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ผ่านการแกะ รวมถึงใบรับประกัน และคู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้าต้องอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ (ถ้ามี)
     3. สินค้าต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย และบุบสลายจากการกระทำของลูกค้า
    2. กรณีการคืนสินค้าภายหลัง 7 วัน แต่ไม่เกิน 3 วัน เว้นแต่ผู้ขายกำหนดเป็นอย่างอื่น (ข้อ 8.1 (2))
  2. ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้ขาย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า ให้เป็นไปตามที่ท่านตกลงกับผู้ขาย
  3. เอกสารประกอบการขอคืน/เปลี่ยนสินค้า
  4. สินค้าอื่นที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
  5. ขอสงวนสิทธิ์ค่าสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยกรณีท่านชำระเงินค่าสินค้าโดยบัตรเครดิต ท่านจะได้รับเงินคืนเข้าทางบัตรเครดิตใบที่ท่านใช้ ชำระเท่านั้น และการคืนเงินนี้จะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของบัตรเครดิต ส่วนกรณีที่ท่านชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินที่จัดเตรียมไว้ในเว็บไซต์ ท่านจะได้รับโอน เงินคืนทางบัญชีที่ท่านแจ้งไว้ โดยการคืนเงินจะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของเรา ซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นคราว ๆ ไป
 9. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายสินค้าและบริการ

  1. ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เราสิทธิ์จะปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยเราจะประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ให้ท่านได้พิจารณาก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด การที่ท่านใช้บริการทางเว็บไซต์ของ เราต่อไปหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว จะถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนั้น แล้วโดยชัดแจ้ง
  2. หากท่านต้องการดูข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับก่อนหน้า โปรดติดต่อ Call Center
 10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

  การซื้อขายสินค้าและบริการทางเว็บไซต์เป็นไปตามบังคับของกฎหมายไทย

 11. ติดต่อเรา

  หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเราได้ที่ บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด

ที่อยู่ : 1355 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
อีเมล : hello@big-th.com
Call Center : 02-5865677